Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 62
Tuần này: 1,686
Số lượt truy cập: 131,224

Hôm nay: 858
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,686
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,540
Tháng 8: 14,839

Kế hoạch số 60 /KH-LMHTX ngày 21/4/2020 Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và giai đoạn 2020-2025

Thực hiện công văn số 2347/UBND-TTr, ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai, chỉ đạo và phối hợp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 và Công văn số 2349/UBND-TTr ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai, chỉ đạo và phối hợp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm tăng cường hơn nữa phong trào thi đua khen thưởng trong khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục hình thức theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

2. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, yêu nước, gắn các phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Phong trào thi đua phải được triển khai thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua; qua đó, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

4. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong khu vực kinh tế tập thể, HTX nhằm động viên, cổ vũ kịp thời các HTX, đơn vị, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Việc tổ chức phát động phong trào thi đua phải đảm bảo trang trọng, phù hợp, tiết kiệm và có sức lan tỏa rộng rãi.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2020 VÀ GIAI ĐOẠN 2020-2025

1. Phương hướng tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và giai đoạn 2020-2025

- Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng và các chính sách của Nhà nước về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tuyên truyền, giáo dục tinh thần thi đua yêu nước cho mỗi cán bộ, thành viên và người lao động hiểu rõ vị trí, vai trò quan trọng của phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn giúp đỡ HTX, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, dạy nghề cho người lao động; làm tốt công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến;

- Phát triển đa dạng các tổ hợp tác, HTX trong các lĩnh vực, ngành nghề, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp xã hội vào kinh tế hợp tác, HTX từ đó góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao dân trí, phát huy dân chủ, ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Xây dựng kinh tế tập thể tỉnh nhà phát triển bền vững và ngày càng đóng góp chiếm tỷ trọng cao trong tổng GRDP của tỉnh.

- Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua của các tập thể, cá nhân ở lĩnh vực kinh tế tập thể thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 2016-2020; đồng thời lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn: 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 75 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Đại hội Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V và Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua của các tập thể, cá nhân ở lĩnh vực kinh tế tập thể thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 2021-2025 và Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng   năm 2020 giai đoạn 2020-2025

-   Tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách ca Đảng, pháp luật ca Nhà nước, hệ thống văn bản Luật, văn bản Quy phạm pháp luật, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức, thành viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh về vai trò, vị trí và ý nghĩa tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng.

-   Thi đua đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế ln thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, Đại hội Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 và các ngày Lễ lớn trong năm 2020 bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú gắn với từng sự kiện, từng đợt thi đua, chuyên đề thi đua cụ thể. Đồng thời đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua của các tập thể, cá nhân ở lĩnh vực kinh tế tập thể thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 2021-2025 và Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

-    Phát động, tổ chức các phong trào thi đua do UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam phát động một cách sâu rộng đến toàn thể cán bộ, thành viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX, như phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX” vàHTX tiên phong trong xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới";“xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị có sự lan tỏa”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016; thi đua “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”“Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

- Liên minh HTX tỉnh, các khối thi đua HTX ở các lĩnh vực tập trung chỉ đạo, vận động HTX, đơn vị thành viên, cán bộ và người lao động trong hệ thống tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX theo hướng gắn với chuỗi giá trị sản phẩm góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020giai đoạn 2020-2025

- Tập trung phát triển, thành lập mới các HTX trong các ngành nghề, lĩnh vực mà cộng đồng đang có nhu cầu, chú trọng phát triển các HTX ở các lĩnh. Tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, tư vấn, đầu tư khoa học, công nghệ, tạo điều kiện giúp đỡ các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Đẩy mạnh liên kết giữa các HTX với nhau và với các thành phần kinh tế khác.

- Làm tốt công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, coi đây là một trong những nội dung quan trọng của phong trào thi đua, tổng kết thực tiễn từ các mô hình điển hình hoạt động có hiệu quả, đánh giá những mặt được, chưa được, cách làm hay và những bài học kinh nghiệm để phổ biến nhân rộng. Thực hiện công khai, dân chủ trong việc bình xét, lựa chọn khen thưởng đúng người, đúng việc cho các tập thể và cá nhân  tiêu biểu.

- Tăng cường chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng của Liên minh HTX tỉnh và cơ quan Liên minh HTX tỉnh. Tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng từ Liên minh HTX tỉnh đến các HTX thành viên; nâng cao trách nhiệm, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ và năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh, nhất là ở các HTX để từ đó có những biện pháp thực hiện có hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các Hợp tác xã, đơn vị thành viên

- Các HTX, đơn vị thành viên, các Khối thi đua các HTX căn cứ kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện gắn với phát động các phong trào thi đua, tổ chức các Hội nghị điển hình tiên tiến, biểu dương người tốt, việc tốt, những người lao động giỏi, lao động sáng tạo thông qua Hội nghị tổng kết năm, Đại hội thường niên, Đại hội nhiệm kỳ phù hợp với điều kiện của đơn vị mình.

- Hưởng ứng và triển khai tốt các phong trào thi đua do UBND tỉnh và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam phát động một cách sâu rộng đến toàn thể cán bộ, thành viên và người lao động trong HTX. Tham gia tích cực các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế ln thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, Đại hội Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V và các ngày Lễ lớn trong năm 2020 và các năm 2020-2025, các dịp kỷ niệm ngày HTX Việt Nam, Ngày HTX quốc tế bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú gắn với từng sự kiện, từng đợt thi đua, chuyên đề thi đua cụ thể.

- Các HTX thành viên trên địa bàn tỉnh cụ thể hóa thành chương trình hành động nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các đơn vị, thành viên HTX và người lao động. Thường xuyên có báo cáo theo quý, 6 tháng, năm về kết quả phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng gửi cho Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị có liên quan.

2. Đối với Liên minh HTX tỉnh

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua do UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam phát động. Tổ chức thành công Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V và Hội nghị HTX điển hình tiên tiến tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước Liên minh HTX Việt Nam lần thứ IV (2020-2025)

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; thông qua đó lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế xây dựng các phóng sự tuyên truyền, giới thiệu những tập thể, cá nhân, các mô hình, điển hình tiên tiến trong các đợt thi đua để tuyên truyền nêu gương học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức sơ kết phong trào thi đua gắn với đánh giá sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết phong trào thi đua vào dịp cuối năm; khen thưởng theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và trình Chủ tịch UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các HTX, đơn vị đề xuất để được chỉ đạo kịp thời./.

ADMIN
Ngày 22/04/2020
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op