Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 134
Tuần này: 1,758
Số lượt truy cập: 131,296

Hôm nay: 930
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,758
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,612
Tháng 8: 14,839

Kế hoạch số 61/KH-LMHTX ngày 21/4/2020 Triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về “Năm dân vận khéo” 2020. Liên minh HTX tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2020 trong đơn vị, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động về công tác dân vận, quán triệt tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa, tầm quan trọng, tác động tích cực của phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tạo sức mạnh tổng hợp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lĩnh vực kinh tế tập thể, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Xác định rõ nhiệm vụ công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ, chức năng của đơn vị; đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy, việc tổ chức thực hiện của thủ trưởng cơ quan trong triển khai và thực hiện công tác dân vận thời gian tới.

3. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” cần được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2020; Huy động mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Kết luận số 70-KL/TW ngày 9-3-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong các ban, phòng, đơn vị  trực thuộc Liên minh HTX tỉnh.

4. Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai một cách sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; thu hút toàn bộ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tích cực hưởng ứng, tham gia, tạo động lực mới và ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác dân vận gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" để có một phong trào thi đua toàn diện, rộng khắp, thực chất và hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX; Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị; Luật HTX năm 2012 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 70-KL/TW ngày 9-3-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; thực hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực kinh tế tập thể. Giúp ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành.

Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho các HTX theo Quyết định 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020; Tranh thủ tối đa các nguồn lực từ các chương trình, chính sách hỗ trợ củaTrung ương; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Quyết định của UBND tỉnh đã ban hành. Kiến nghị UBND tỉnh, các ngành, các địa phương giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các HTX về vay vốn, cấp đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các HTX xây dựng trụ sở và cơ sở sản xuất kinh doanh.

2. Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng trong sạch, minh bạch, hiện đại, vì nhân dân phục vụ. Xây dựng và thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với với dân", "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu đơn vị.

4. Tập trung xây dựng, củng cố mô hình, điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong các ban, phòng, đơn vị trực thuộc, gắn với thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: Triển khai thực hiện tốt 02 phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX” và “HTX tiên phong trong xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới” do Liên minh HTX Việt Nam phát động. Phong trào thi đua “xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị có sự lan tỏa”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016. Thi đua “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”,“Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; tiếp tục triển khai đồng bộ ở tất cả các ngành, các cấp phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện nếp sống văn hóa công sở”.

5. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể, xây dựng mô hình công tác "Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trong Ngành. Chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo”  trên các lĩnh vực:

- Lĩnh vực phát triển kinh tế: xây dựng mô hình “Dân vận khéo” vận động HTX phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thương hiệu nông sản an toàn, xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, góp công, góp của, hiến kế, thu hút nguồn lực xây dựng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Lĩnh vực văn hóa xã hội: xây dựng mô hình “Dân vận khéo” vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nếp sống văn minh du lịch, đô thị; công tác khuyến học, khuyến tài; xây dựng xã hội, gia đình, khu dân cư văn hóa; góp công, góp của xây dựng công trình phúc lợi xã hội; các mô hình tự quản vệ sinh cơ quan, trồng hoa trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, trong cộng đồng dân cư, địa phương; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, công tác nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội.

- Lĩnh vực an ninh - quốc phòng: Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cảnh giác cách mạng, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với công táctrật tự, an ninh tại cơ quan,đơn vị, địa phương; tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm các quy định pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, không truyền đạo trái pháp luật; tích cực đấu tranh ngăn chặn ma túy, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

- Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong cải cách thủ tục hành chính; đổi mới và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức đối thoại trực tiếp với các hợp tác xã, đơn vị thành viên để kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của hợp tác xã; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; góp ý xây dựng đảng, chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng

Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tham mưu, đề xuất với Thường trực cơ quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Làm đầu mối giúp Thường trực cơ quan theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Các phòng, ban, đơn vị chuyên môn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành; xây dựng mô hình "Dân vận khéo" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo phong trào thi đua sâu rộng, bền vững từ cơ sở.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2020 của Liên minh HTX tỉnh, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện một cách có hiệu quả và thiết thực./.

ADMIN
Ngày 22/04/2020
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op