Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 54
Tuần này: 1,678
Số lượt truy cập: 131,216

Hôm nay: 850
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,678
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,532
Tháng 8: 14,839

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Căn cứ Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 09/6/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc "Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)", Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm như sau:

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     1. Mục đích

    - Tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

     - Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

      2. Yêu cầu     

    Công tác tuyên truyền, kỷ niệm cần được tiến hành sinh động, thiết thực, hiệu quả và có tính giáo dục sâu sắc, tránh hình thức, phô trương, lãng phí; kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước; bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch  COVID - 19.

     II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

    1. Cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

    2. Những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những chiến thắng đã gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

     3. Vai trò đóng góp to lớn của Đại tướng trong việc hình thành và phát triển học thuyết quân sự - đường lối chiến tranh nhân dân độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, cũng như trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nêu bật đóng góp quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nhà văn hóa lớn trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, ngoại giao, lịch sử, báo chí...

    4. Công lao, đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức, bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa trên thế giới, nhất là ở Châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh.

    5. Phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến sỹ cộng sản đã dâng hiến trọn đời mìnhcho Đảng và dân tộc; việc giáo dục, học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong các tầng lớp nhân dân, trong cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là trong quân đội.

    6. Tình cảm của đồng bào, chiến sĩ cả nước, đặc biệt là nhân dân các dân tộc Việt Bắc, Tây Bắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    7. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

   III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

  Các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể để lựa chọn hình thức kỷ niệm phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID - 19; chú trọng lồng ghép, gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước, như: tuyên truyền miệng, biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị, qua các cơ quan thông tấn báo chí; trên Internet và mạng xã hội…

    IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

    1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

    - Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp bảo đảm, thiết thực, phù hợp với diễn biến tình hình dịch COVID - 19.

    - Biên tập, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các tài liệu, bản tin thông báo nội bộ; coi trọng công tác kiểm tra, theo dõi các hoạt động tuyên truyền; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đăng tải thông tin, tuyên truyền, tích cực trên Internet và mạng xã hội.

    - Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền các hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

    - Tăng cường chỉ đạo, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

     2. Đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo

    Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

     2.1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

     Xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

     2.2. Sở Văn hóa và Thể thao

    Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên pa nô, áp phích, bảng điện tử, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao… chào mừng.

      2.3. Sở Thông tin và Truyền thông

     - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí - xuất bản làm tốt công tác tuyên truyền.

     - Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc, không đúng sự thật.

      2.4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

     Tăng cường tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm. Tổ chức tiếp sóng, phát sóng Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm và phim tài liệu.

     3. Các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh

     - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tuyên truyền; đồng thời chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phù hợp với tình hình dịch COVID - 19.

     - Tổ chức công tác tuyên truyền với các hình thức phù hợp: tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, ấn phẩm tuyên truyền, cổ động trực quan... trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

     - Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân để chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp, mới nảy sinh và báo cáo theo quy định.

      4. Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh

      Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai tuyến tin, bài, phóng sự, bố trí chương trình, nội dung thời lượng phù hợp, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đề cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo trong việc kiểm duyệt tin, bài. Lưu ý, việc tuyên truyền phải dựa vào nguồn thông tin, tư liệu chính thống do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp, phát hành; riêng đối với những sự kiện, vấn đề "còn có ý kiến khác nhau" hoặc được dư luận quan tâm cần phải thông tin, báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước khi tuyên truyền.

      5. Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh

     Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID - 19. Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền sâu rộng trong trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham mưu đề xuất kịp thời cho cấp ủy, chính quyền định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

     V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

     1. Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)!

     2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam!

     3. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

     4. Ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)!

     5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

     6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

     7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

      Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021). Đề cương được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa chỉ: tinhuytthue.vn/ipage/ban-tuyen-giao-tinh-uy. Đề nghị các địa phương, đơn vị sử dụng để tuyên truyền trên địa bàn tỉnh có hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản (điện thoại: 080.54142)./.

Văn phòng LMHTX

ADMIN
Ngày 23/06/2021
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op