Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 101
Tuần này: 1,725
Số lượt truy cập: 131,263

Hôm nay: 897
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,725
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,579
Tháng 8: 14,839

Phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Đồng chí Phan Ngọc Thọ phát động thi đua yêu nước tại Đại hội
Sáng ngày 25/11/2020, tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Tại Đại hội này, với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững”, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 trong toàn tỉnh.

 Theo đó, đồng chí Phan Ngọc Thọ kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, các doanh nghiệp, doanh nhân; các nhân sỹ trí thức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chiến sỹ các lực lượng vũ trang; những người con Thừa Thiên Huế đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài và ở các địa phương ngoài tỉnh hãy đoàn kết một lòng, nêu cao truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng của quê hương, chung sức, đồng lòng, phấn đấu thi đua lập thành tích xuất sắc nhất, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI với những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chị thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng có hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2020 - 2025).

Thứ hai, đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua do Tỉnh phát động như “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”; “Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”; “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”...

Thứ ba, quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Thứ tư, chủ động và thực hiện quyết liệt có hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giảm thiểu về tại nạn giao thông và các tệ nạn xã hội; đảm bảo tốt về an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy lùi bệnh quan liêu, tham nhũng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Thứ năm, Tổ chức phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng, đều khắp với nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với từng địa phương, đơn vị theo phương châm hành động: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo trong lao động. 

Theo www.thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Như Thi
Ngày 26/11/2020
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op