Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Tư vấn hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư liệu HTX
Văn bản kinh tế tập thể
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Truy cập hiện tại: 103
Tuần này: 1,727
Số lượt truy cập: 131,265

Hôm nay: 899
Hôm qua: 828
Tuần này: 1,727
Tuần trước: 5,422
Tháng 9: 21,581
Tháng 8: 14,839

Kế hoạch số: 31/KH-LMHTX ngày 13/3/2018 của Liên minh HTX tỉnh về việc tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thừa Thiên Huế lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam.
Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2012;
Căn cứ Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 24/01/2017;
Căn cứ Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh công nhận tại Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 17/3/2009;
Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với các nội dung cụ thể như sau:
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

 

1. Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thừa Thiên Huế lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam.

 

2. Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 phải trên tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, thành viên các HTX toàn tỉnh trong xây dựng văn kiện Đại hội, khẳng định tinh thần quyết tâm củng cố, đổi mới, phát triển HTX đáp ứng yêu cầu “kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển một nền kinh tế độc lập, tự chủ”.
3. Tổng kết tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa IV; thông qua Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế; bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Bầu Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024.
4. Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 phải gắn với các phong trào thi đua sôi nổi của toàn thể cán bộ, thành viên HTX trong toàn tỉnh hướng về Đại hội; đảm bảo Đại hội được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn.
 

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

 

1. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2019; quyết định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024.
2. Thông qua Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024.
3. Bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
4. Bầu Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

 

1. Thời gian:

 

Dự kiến Đại hội được tiến hành trong 02 ngày (tổ chức vào tháng 3 năm 2019).
2. Địa điểm: Tại thành phố Huế.
 

IV. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU VÀ KHÁCH MỜI DỰ ĐẠI HỘI

 

1. Số lượng đại biểu: Dự kiến 400 đại biểu
 

2. Đại biểu chính thức của Đại hội: 274 đại biểu

 

- Đại biểu là đại diện Hội đồng quản trị của các HTX thành viên của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế: 239 đại biểu.
- Đại biểu là ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa IV đương nhiệm: 35 đại biểu.
 

3. Đại biểu khách mời:

 

- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: 20 đại biểu.
- Đại biểu Liên minh HTX Việt Nam: 05 đại biểu
- Đại biểu Liên minh HTX 5 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Phú Yên: 18 đại biểu.
- Đại biểu đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh: 35 đại biểu.
- Đại biểu đại diện cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã và thành phố: 18 đại biểu
- Đại biểu là các thành viên Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh: 15 đại biểu
- Lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương: 08 đại biểu.
- Đại biểu là các đồng chí Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh qua các thời kỳ: 10 đại biểu.
- Đại diện các tổ chức đối tác, chương trình, dự án: 05 đại biểu.
 

V. CHUẨN BỊ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VÀ TỔ CHỨC THẢO LUẬN CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN

 

 

1. Văn kiện Đại hội

 

Văn kiện của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa IV trình Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V gồm 4 báo cáo chủ yếu: Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019; phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa IV; Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024 và báo cáo tổng kết của Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2014 - 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Văn kiện Đại hội phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V, với các yêu cầu sau đây:
- Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019; phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 phải đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Liên minh HTX trong nhiệm vụ đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX trong nhiệm kỳ tới.
- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa IV cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục.
- Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024 phải được chuẩn bị trên cơ sở thực tiễn của quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội IV của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh với thực hiện Điều lệ hiện hành và phù hợp với Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 24/01/2017;
- Báo cáo tổng kết của Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2014 - 2019; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024 phải đánh giá đúng tình hình, nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề ra biện pháp khắc phục; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra trong nhiệm kỳ tới.
Bên cạnh các nội dung trên, cần chuẩn bị dự thảo Nghị quyết Đại hội bao gồm những nội dung cơ bản, quan trọng của Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới để cán bộ, HTX thành viên góp ý và Đại hội thảo luận, quyết định.
 

2. Tổ chức thảo luận, góp ý các Văn kiện Đại hội

 

Trên cơ sở dự thảo Văn kiện Đại hội, Thường trực Liên minh HTX tỉnh tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, thành viên HTX, các đồng chí cựu cán bộ Liên minh HTX, các ban, ngành, đoàn thể về Văn kiện của Đại hội để hoàn thiện dự thảo trước lúc trình duyệt và báo cáo tại Đại hội.
 

VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ

 

Chuẩn bị nhân sự khóa mới là nội dung quan trọng, quá trình chuẩn bị nhân sự phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng Điều lệ, quy chế, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt; lựa chọn giới thiệu các đồng chí có đức, có tài, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định; quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trưởng thành từ phong trào kinh tế tập thể…
 

A. NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

 

 

1. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành

 

Nhân sự Ban Chấp hành cần phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh theo quy định, đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau:
- Có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công.
- Có trình độ chuyên môn và hiểu biết về Hợp tác xã, nắm vững quan điểm đường lối phát triển kinh tế tập thể của Đảng, Nhà nước để vận dụng vào thực tiễn phong trào kinh tế tập thể mà nòng cốt là Hợp tác xã, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra.
- Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và hiểu biết về tình hình kinh tế - xã hội địa phương, có khả năng tập hợp và vận động quần chúng tham gia Hợp tác xã, nhiệt tình, tâm huyết với Hợp tác xã.
 

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

 

- Gương mẫu về đạo đức và lối sống; có sức khỏe tốt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Đối với Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh ngoài những tiêu chuẩn trên còn phải đảm bảo tiêu chuẩn theo Quy định số 1050-QĐ/TU ngày 11/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh.
 

2. Độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành

 

Phấn đấu độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành khóa mới phải trẻ hơn khóa trước.
 

3. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành

 

 

Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến số lượng là 35 Ủy viên; Ban Thường vụ có 11 Ủy viên bao gồm 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch (03 phó chủ tịch chuyên trách như hiện hành hoặc 2 phó chủ tịch chuyên trách và 01 phó kiêm nhiệm)

 

Khi chuẩn bị danh sách bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới, Ban Chấp hành đương nhiệm phải chuẩn bị có số dư so với số lượng cần bầu ít nhất 10%.
 

4. Cơ cấu Ban Chấp hành

 

Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh phải bảo đảm hợp lý giữa các cơ cấu:
- Cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi; tỷ lệ nữ ít nhất là 10% và phấn đấu có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ.
- Ủy viên Ban Chấp hành tái cử và Ủy viên Ban Chấp hành mới.
- Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ chủ chốt và chuyên trách tại cơ quan Liên minh HTX tỉnh.
- Ủy viên Ban Chấp hành là đại diện các Hợp tác xã tiêu biểu trên các lĩnh vực.
- Ủy viên Ban Chấp hành là đại diện lãnh đạo của các sở, ngành, đoàn thể có liên quan đến kinh tế tập thể.
- Ủy viên Ban Chấp hành là đại diện lãnh đạo UBND hoặc lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Kinh tế của các huyện, thị xã, thành phố Huế.
 

B. NHÂN SỰ ỦY BAN KIỂM TRA

 

 

1. Tiêu chuẩn Ủy viên Ủy ban kiểm tra

 

Nhân sự Ủy ban kiểm tra cần phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh theo quy định, đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau:
- Có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác kiểm tra
- Có trình độ chuyên môn và hiểu biết về Hợp tác xã, nắm vững quan điểm đường lối phát triển kinh tế tập thể của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào thực tiễn công tác kiểm tra.
- Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, hiểu biết về tình hình kinh tế - xã hội địa phương, nhiệt tình, tâm huyết với Hợp tác xã.
 

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

 

- Gương mẫu về đạo đức và lối sống; có sức khỏe tốt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Đối với chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra phải là Ủy viên Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh
 

2. Số lượng Ủy viên Ủy ban kiểm tra

 

 

Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến số lượng là 5 Ủy viên; Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm và 03 Ủy viên.

 

 

3. Cơ cấu Ủy ban kiểm tra

 

Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh phải bảo đảm cơ cấu sau:
- Có tính kế thừa, tính phát triển và cơ cấu hợp lý giữa Ủy viên Ủy ban kiểm tra tái cử và Ủy viên Ủy ban kiểm tra mới.
- Ủy viên Ủy ban kiểm tra là đại diện các HTX trên các lĩnh vực.
- Ủy viên Ủy ban kiểm tra là đại diện các sở, ngành, đoàn thể có liên quan đến kinh tế tập thể.
 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh giao Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau:
1. Thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban của Đại hội Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
2. Xây dựng các Đề án tổ chức Đại hội Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
3. Xây dựng dự thảo Văn kiện của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa IV trình Đại hội Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
4. Phân công Văn phòng Liên minh HTX tỉnh làm bộ phận thường trực có trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này.
5. Thường trực Liên minh HTX tỉnh chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông đại chúng ở Trung ương và địa phương tổ chức tốt việc tuyên truyền phục vụ Đại hội.
6. Các Ban, Văn phòng, đơn vị trực thuộc, các HTX thành viên có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Ban tổ chức Đại hội để được hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời.
 
 
Ban quản trị
Ngày 21/11/2016
Ảnh nổi bật

Video tổng hợp
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Lương Bằng.TP Huế; Tel:0234.3833105;Fax: 0234.3833105
Sở Thông tin & Truyền thông Tỉnh cấp giấy phép số: 03/GT-TTĐT cấp ngày 18/8/2014
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh Tỉnh.
Design by HueTechCo-op